Ahra

Web Designer

Ahra Outsourcify
Outsourcify / Ahra Outsourcify

Education: Dongli Design School, Seoul
Skills: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch
Speaks: Korean, English